X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 3 شهریور‌ماه سال 1390 @ 10:29

ارشاد الزراعه - «کشاورزی نامه»

ارشاد الزراعهارشاد الزراعه - هروی 

   

نسخه خطی - چاپ سنگی اصل کتاب را اینجا ورق بزنید.
نویسنده: قاسم بن یوسف ابونصری هروی - محمد مشیری
ناشر: دانشگاه تهران

زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 330
اندازه کتاب: وزیری - 

 سال انتشار: 1346 -  

دوره چاپ: 1

موجود نمی باشد
کمیاب ، دست دوم - عالی

برداشت از آی کتاب
 

شنیدم کتابی داریم ، که حدود پانصد سال پیش در اصول کشت و ایجاد باغ ،گل ... نوشته شده و در آن به باغهای دوران پیش از زمان خود نیز پرداخته است . به دنبالش رفتم و تا کنون نتوانسته ام بیابمش .امیدوارم روزی میان کتابهایم ببینمش! و یا از نزدیک لمسش کنم!  

در وبگردیهایم خواندم  بسیاری از نویسندگان در مقالات و کتاب هایشان  به نوشته های ارشاد الزراعه  ارجاع داده اند.  تا اینجا همین که می دانم چنین کتاب وجود دارد بسیار خوشحالم.   

 

در کتابخانه مجلس این پیوند هست ولی گویا فایل پی دی اف آن خراب است شما هم امتحان کنید: 

دانلود کتاب ارشاد الزراعه از کتابخانه مجلس   

 

باغهای ایرانی که در آن درختان میوه و بی ثمر و با عمرهای گوناگون کاشته می شوند تا همیشه سبز و انبوه باشد ، عطر گلها و حتی آهنگ وزش نسیم و بادهای ملایم در میان تنه و پوسته و شاخ و برگ ها در نظر گرفته شده است ، باغهایی که آب به صورت جوی ها و حوض و فواره های طبیعی و آبشارهای کوچک و... حضور همیشگی دارد.

 گوناگونی باغ های ایرانی خواندنی اند. چند نمونه از آن را اینجا با هم دوره می کنیم: 

   

باغ - میوه ها :باغ توت- باغ زرشک 

باغ - گل ها:باغ گاتاداس داریوش- هخامنشی، باغ وفا «بابر» گورکانی  

باغ ها باغبانی  

باغ های دارویی 

باغ - منظم 

باغ های تفریحی 

باغ های فصلی- حکومتی 

باغ های شکار :باغ های قصر شیرین- طاق بستان - ساسانی 

باغ های لذت خاص :باغ هشت بهشت- باغ بلبل - صفوی 

... 

باغی ها ی مردمی برداشت انواع با غ ها از اینجا  

 

کتاب اصلی با چاپ سنگی در کتابخانه مرکز دائره المعارف و کتابخانه مجلس موجود است. 

امیدوارم کتاب محمد مشیری دوباره چاپ شود.

 

 

 کتاب در مرکز دائره المعارف:  

 
عنوانارش‍اد ال‍زراع‍ه‌
 
مولفق‍اس‍م‌ ی‍وس‍ف‌ اب‍ون‍ص‍ری‌
موضوعک‍ش‍اورزی‌ ,nli ,۲۲۶۲-۳۷۷/چ‌۳۴۲
زبانفارسی
نوعمستند نوعی کتابخانه ملی/متون/کتابها/نسخ خطی
جنستصویر
پسوندjpg
توصیف: آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "ب‍س‍م‍ل‍ه‌. ای‌ ف‍ی‍ض‌ ت‍و آب‌ روی‌ ه‍ر ده‍ق‍ان‍ی‌ پ‍رورده‌ ت‍س‍ت‌ ه‍ر گ‍ل‌ و ری‍ح‍ان‍ی‌...",ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: "... س‍وراخ‌ ن‍م‍وده‌ دود ک‍ن‍د ک‍ه‌ ب‍ق‍ی‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ز ک‍ه‌ در ک‍دو ب‍اش‍ن‍د در خ‍ان‍ه‌ ق‍دی‍م‍ی‌ رون‍د وال‍ل‍ه‌ اع‍ل‍م‌ ت‍م‍ت‌...",: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ک‍ت‍اب‍ی‌ اس‍ت‌ راج‍ع‌ ب‍ه‌ زراع‍ت‌ و ح‍راث‍ت‌ و ب‍اغ‍ب‍ان‍ی‌ و رزداری‌ و س‍ای‍ر م‍ه‍م‍ات‌ ده‍ق‍ان‍ی‌ در ه‍ش‍ت‌ روض‍ه‌ ب‍دی‍ن‌ ش‍رح‌: روض‍ه‌اول‌ در ب‍اب‌ دان‍س‍ت‍ن‌ اراض‍ی‌ ک‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ال‍ل‍ه‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ ه‍ر ق‍طع‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ را خ‍اص‍ی‍ت‍ی‌ داده‌، روض‍ه‌ دوم‌ در ب‍ی‍ان‌ س‍اع‍ات‌ و اخ‍ت‍ی‍ار ن‍م‍ودن‌ در م‍ح‍ل‌ ب‍ذر و ن‍ه‍ال‌ ک‍اش‍ت‍ن‌، روض‍ه‌ س‍وم‌ در ب‍ی‍ان‌ زراع‍ت‌ ن‍م‍ودن‌ و غ‍ل‍ه‌ و اج‍ن‍اس‌، روض‍ه‌ چ‍ه‍ارم‌ در ب‍ی‍ان‌ ج‍وی‍ه‌ ک‍ن‍دن‌ و ت‍اک‌ ن‍ش‍ان‍دن‌، روض‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ در ب‍ی‍ان‌ خ‍ض‍ری‍ات‌ از خ‍رب‍زه‌ و ه‍ن‍دوان‍ه‌... ک‍اش‍ت‍ن‌ و ن‍ف‍ع‌ و ض‍رر آن‌ دان‍س‍ت‍ن‌ روض‍ه‌ ش‍ش‍م‌ در ب‍ی‍ان‌ ب‍ذر ن‍م‍ودن‌ اش‍ج‍ار و گ‍ل‌ و ری‍اح‍ی‍ن‌، روض‍ه‌ ه‍ف‍ت‍م‌ در ب‍ی‍ان‌ اش‍ج‍ار و ت‍اک‌ پ‍ی‍ون‍د ن‍م‍ودن‌، روض‍ه‌ ه‍ش‍ت‍م‌ در ب‍ی‍ان‌ اش‍ج‍ار و گ‍ل‌ و ری‍اح‍ی‍ن‌ ب‍س‍ی‍اق‌ ب‍اغ‍ب‍ان‍ی‌ در چ‍ه‍ار ب‍اغ‌ ک‍اش‍ت‍ن‌ در ب‍راب‍ر ی‍ک‍دی‍گ‍ر. ن‍س‍خ‍ه‌ ح‍اض‍ر ت‍ا آخ‍ر روض‍ه‌ ه‍ف‍ت‍م‌ را دارد

 

 

 

 این هم گزینه ای از یافته هاکه به گوشه هایی از کتاب اشاره می کند:  

  

 تاج خروس: 

ابونصریِ هروی در ارشادالزراعة (تألیف در 921؛ ص 220) سه گونة آن را با نامهایِ « خوله ] ؟ [ و تاجِ خروس و دُم روباه ] =«تاج خروس رشته ای » در اصطلاح کنونی [ » ذکر کرده و سپس آیین کِشت آن را شرح داده است . 

 

رسالة کشاورزی ارشاد الزارعه (پاورقی) که در سال 921‌ه برای سلطان بایقرا نوشته شده، روضة ‌هشتم آن در بیان طرح چهارباغ است. نوشته‌های فاضل‌‌هروی را در (شکل 19)(پاورقی) تعبیر و ترسیم کرده‌ام، الگوی حاصل باغی است محصور به شکل مربع مستطیل که حاشیه ای ازدرخت بید یا جوی آبی آراسته به گل‌‌ها و درختان میوه در دور دارد. شاه جویی آراسته به گل‌‌ها محور تقارن آن را تشکیل می‌دهد. این شاه جوی در وسط خیابانی است که به طرف عمارت می‌رود و به حوضی در رو به روی آن ختم می‌شود، که نظرگاه ایوان رفیع عمارت است. تختی که به دور عمارت است با باغچه‌های گل و درختان میوه آراسته شده و متن اصلی باغ را چهارچمن در دو طرف این خیابان تشکیل می‌دهند که‌‌هر یک در مرتبة بالاتر قرار دارد و مشجر به درختان میوة مختلف است. در مورد ورودی باغ اشاره ای نشده  

 ... 

 باغ کوشک: 

 شاهان تیموری به ساختن باغ کوشک بسیار علاقه‌مند بودند، و در واقع اقامتگاه اصلی آنها همین باغ کوشکها بود. غالب منابع باغهای این دوره را در شهرهای مختلف، به ویژه در سمرقند و هرات، پایتختهای تیموری توصیف کرده‌اند. آگاهی دربارۀ چگونگی معماری کوشکها که گاه از آنها با نام قصر یاد شده، اندک است. البته روشن است که کوشکها کنگره‌دار، با ایوانی مقرنس‌کاری شده برپا می‌شد؛ هر کوشک دارای یک فضای گنبد مرکزی، با ایوانهایی در 4 ضلع اصلی و شاه‌نشینها بود، همچنین از ازاره‌هایی با سنگهای کنده‌کاری و خاتم‌بندی‌شده یاد گردیده، و تزیین داخل بنا غالباً نقاشی بوده است. برای شکل باغ واژۀ «چهار باغ» به کار رفته است ــ باغ بزرگی که با نهرهای آب یا گذرگاهها به چندین بخش تقسیم شده و انواع درختان و گلها با نظمی در آن کاشته ‌شده و کوشکی در میان آن قرار داشته باشد. ادامه  

 

پیوندهای خواندنی: 

 

علل پیدایش باغ های تاریخی ایران،

 باغ‌های شاهی عهد صفوی و روابط آنها با شهر  

 

نظرات (7)
الهام رئیسی ||
پنج‌شنبه 3 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 13:15
باید کتاب جالبی باشد
امتیاز: 0 0
پاسخ:
این چند روزه که عکس های صفحات نسخه ی خطیشو می دیم به خودم می گفتم خوبه که دستم بهش نمیرسه وگرنه حتما دلم می خواست لمسش کنم.

اینجا هم می توانی این اثر را ببینی

http://94.232.175.44/index.aspx?pid=13&GID=69919&ID=53973
محسن ||
شنبه 12 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 09:15
آن نسخه ی مجلس خراب است. لابد چیزی دارد که نباید آن را دید. این جوری هم هست و هم نیست.
آن لینک بالا بالا هم خطای ناشناخته می دهد.
غلط نکنم همان است که گفتم.

ولی خب می فرمایید دست دوم خوبش هست. و به احتمال زیاد زیراکسی.
هیچ وقت فک نمی کردم یک روزی مجبور شوم کتاب ارشادالزراعه را زیراکسی بخرم.
امتیاز: 0 0
پاسخ:
نسخه مجلس: فکر کنم این نتیجه کارهای کارمندهاست که خودمان می شناسیمشان که چه جوری کار می کنند.

لینک بالا که به کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی وصل است ، را برای چندمین بار آزمایش کردم ،کار می کند

در یکی از کتابخانه های شهرداری نسخه چاپ دانشگاه تهران آن را دیدم ولی آن کتابخانه گویا میدان خراسان بود/

در مقالات و کتاب های بسیار به این کتاب ارجاع شده و نشان می دهد اهل فن راه دسترسی به آن را می دانند
کافی در گوگل «ارشاد الزراعه» را جستجو کنید.
گردآفرید ||
دوشنبه 14 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 17:46
درود بر شما

چه چیزهایی در قوطی عطار شما پیدا مشه ... عالی بود . سپاس
امتیاز: 0 0
پاسخ:
درود بر شما
از همراهی شما سپاسگزارم
سارا ||
شنبه 19 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 15:50
به نوع کتاب هایی که انتخاب می کنید و می خوانید رشک می برم.
سپاس از معرفی آنها
امتیاز: 0 0
پاسخ:
اینجا یک وبلاگ گروهی در سنین گوناگون و با دیدگاههای مختلف!

من هم به هر نوع کتابی که بتوانم از آن یاد بگیرم علاقه مندم.نام این کتاب را مرتب از زبان فرزندم شنیده ام که مرتب می گوید ما پانصد سالپیش کتابی داشتیم که در آن از انواع باغ نوشته و.. شروع کند در باره باغ های ایرانی صحبت کردن!
خوب قشنگه دیگه!
پریسا ||
سه‌شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1391 ساعت 19:07
سلام
واقعا ممنون که این لینک رو گذاشتین ! منم خیلی دنبال این کتاب بود . این لینک سالمه و من پی دی اف رو گرفتم البته کیفیت خیلی خوبی نداره اما بازم یه دنیا ممنون
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام
خوشحالم که به کارتون آمد.
خسروان ||
یکشنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 08:57
لینک دانلود

http://www.ghaemiyeh.com/downloads/9867-FA-arshadalzraeh.pdf
امتیاز: 2 0
پاسخ:
سپاسگزارم
رضا بورنگ ||
چهارشنبه 17 دی‌ماه سال 1393 ساعت 04:42
با سلام خدمت شما دوست گرامی
بنده از دیار قاسم بن یوسف بن بونصر هروی ایراوه ای طبسی هستم.
شنیده ام که نسخ اصل این کتاب در کتابخانه ی ملی است اما نه نسخ سنگی بلکه بر روی پوست کتابت شده و بعضی از صفحاتش نیز مخدوش گردیده..فایل pdf و فایل android آن هم در اختیاربنده هست..ولی از آنجایی که بعضی صفحات موجود نیست..این کتاب را نمیتوان گفت که کاملا تمام صفحاتش موجود است.
فایل اندرویدی آنرا میتوانید از کانون فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان تهیه نمایید..گویا کتاب آن هم در سالهای گذشته به چاپ رسیده است..من برای رسیدن به این کتاب تلاش زیادی خواهم کرد..زیرا تنها یادگار دیارمان است.
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام
چه خوب که شما ر فکر حفظ و زنده نگاه داشتن میراث فرهنگی نیاکانمان هستید.
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد