سه‌شنبه 26 خرداد‌ماه سال 1394 @ 08:40

تاریخ جامع ایران


این مجموعه امروز رونمایی می شود.


http://choi.ir/


درباره پروژه

ثبت و ضبط و تدوین چند هزار سال تاریخ سرزمین و مردم ایران، با فراز و نشیب‌های بی‌مانند، وظیفه همه ایرانیانی است که برای مرز و بوم خود در عرصه تاریخ و تمدن بشر سهمی ممتاز و سترگ قائل‌اند. به رغم این همه، هنوز مجموعه‌ای نسبتاً جامع که مهمترین وجوه تاریخ ایران را، به شیوه‌ای محققانه بازگوید، پدید نیامده است. آثار پراکنده درباره ادوار مختلف یا مجموعه‌های محققانه‌ای که به‌ندرت در این موضوع منتشر شده، تنها گوشه‌هایی از تاریخ ایران را در بردارند. مجموعه‌ای که تحقیق و تدوین آن را قریب به دوازده سال پیش مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی بر عهده شناخته است یعنی تاریخ جامع ایران عنوان مجموعه‌ای است 20 جلدی، مشتمل بر وجوه مختلف تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران از دوران پیش از اسلام تا انقراض قاجار. مراد از ایران در این مجموعه، دنیای ایرانی یا ایران فرهنگی است که همواره قلمروی گسترده‌تر از مرزهای جغرافیایی این سرزمین را شامل می‌شده است. از این وجهه نظر، مجلدات و ابواب مربوط به تاریخ فرهنگی ایران، بی ‌شک از اهمیت خاص برخوردار خواهد بود.

پنج جلد نخست تاریخ جامع ایران به تاریخ ایران پیش از اسلام اختصاص دارد. جلد اول مشتمل بر سابقۀ انسان کهن در فلات ایران و تمدن‌های پیش از آریایی‌ها، ورود آریائی به ایران عصر مادها و قسمتی از تاریخ سیاسی هخامنشیان است.
جلد دوم با دنبالۀ تاریخ هخامنشیان آغاز شده است. تاریخ ایران به روزگار سلوکیان، دولتهای پراکنده یا ملوک الطوایف، عصر ساسانیان، و سر انجام تاریخ اساطیری ایران در همین جلد مورد بررسی قرار گرفته است.
جلد سوم تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران از آغاز تا پایان دورۀ ساسانی؛ آنگاه تشکیلات اداری و نظامی در ایران؛ و سرانجام باستان شناسی و هنر ایران در دوره‌های فرمانروایی مادها و هخامنشیان را در بر دارد.
در جلد چهارم ضمن ارائه تحقیق در هنر و معماری ایران پیش از اسلام، به ادیان و آموزش و پرورش در ایران نیز توجه شده است.
جلد پنجم هم مشتمل است بر تحقیق در زبان و ادبیات ایران، تاریخنگاری، جغرافیا نویسی، فلسفه و دانشهای دیگر.
دوره اسلامی تاریخ جامع ایران، 15 جلد از این اثر بزرگ را در بر خواهد داشت. جلد اول (ششم از مجموعه) شامل تاریخ ایران از فتح اسلامی تا ظهور دولت‌های نیمه مستقل و مستقل است و مباحثی چون فتوح ایران و آخرین روزهای دولت ساسانی، ایران در عصر حکومت قومی عرب، ایرانیان و ظهور دولت عباسی، وزارت و دیوانسالاری ایرانی و قسمتی از حکومتهای شرقی و غربی ایران عصر اسلامی را در بردارد.
جلد دوم (هفتم از مجموعه) مشتمل بر تاریخ دولت‌های ایرانی در خراسان، شمال ایران، ایران مرکزی و غربی و جنوبی از طاهریان تا کاکوئیان است و در هریک از این ابواب تاریخ تشکیلات اداری و سیاسی نیز مورد بحث قرار می‌گیرد.
دنبالة آل‌بویه، غزنویان و ایران در عصر سلجوقیان، برخی سلسله‌های کوچکتر در غرب ایران، مانند بنی‌ سکمان در ارمنستان و ملوک قراباغ عنوان جلد سوم از دوره اسلامی (هشتم از مجموعه) تاریخ جامع ایران به شمار می‌رود.
جلد چهارم (نهم از مجموعه) به تاریخ ایران از اتابکان تا قسمتی از ایلخانان اختصاص یافته است. در این بخش دورة سلسله‌های موسوم به اتابکان، از اتابکان آذربایجان تا اینجوئیان، زمینه‌های هجوم مغول، جانشینان چنگیز، برپایی دولت ایلخانان، مورد بحث قرار می‌گیرد و سازمان‌های سیاسی اداری این ادوار مطالعه می‌شود.
دنبالة ایلخانان تا ظهور صفویان، عنوان جلد پنجم (دهم از مجموعه) است و در همین جا علاوه بر دورة دوم ایلخانان به عصر ترکمانان و دورة مهم تیموریان و قسمتی از صفویان نیز پرداخته می‌شود.
دنبالة عصر صفویان، ادوار حکومت افشاریان و زندیان در جلد ششم (یازده از مجموعه) مورد بحث قرار می‌گیرد.
جلد هفتم ( دوازدهم از مجموعه) به عصر قاجار، تحولات مذهبی، روابط خارجی ایران با عثمانی و دول قدرتمند اروپایی، زمینه‌های قیام و انقلاب مشروطه، نقش‌های طبقات اجتماعی در تحولات سیاسی و اجتماعی، ورود تمدن جدید به ایران و بسیاری مسائل دیگر نیز پرداخته می‌شود. در پیوست‌های همین مجلد دربارة خانات آسیای مرکزی، خانات گنجه و شکی و قراباغ، هرمز و خلیج فارس مطالعه شده است.
جلد هشتم تا پانزدهم به تاریخ فرهنگی دنیای ایرانی اختصاص دارد. جلد‌های هشتم و نهم مشتمل بر تاریخ علم و ادب و حاوی مباحثی چون نقش ایرانیان در نقل و ترجمه آثار علمی به زبان عربی، عصر تصنیف آثار علمی، دانش‌های فلسفی و کلامی در ایران و میان ایرانیان، نجوم و ریاضیات، علوم طبیعی و پزشکی، بیمارستانها، دانشهای دینی و مذاهب فقهی، تصوف و فرق صوفیه، تاریخ نگاری و چند مبحث دیگر. جلدهای دهم تا دوازدهم (پانزدهم تا هفدهم مجموعه) شامل تاریخ زبان و ادبیات فارسی از آغاز عصر اسلامی تا پایان عصر قاجار خواهد بود. در این مجلد ادبیات فارسی در قلمرو فرهنگی ایران، بر حسب ادوار ادبی مورد بحث قرار می‌گیرد. دوره بازگشت ادبی، ادبیات مشروطه، ادبیات عامه، روزنامه و روزنامه نگاری، ادبیات اقوام ایرانی، تاریخ آموزش و پرورش و بسیاری از جمله دیگر ابواب این مجلدات است.
جلد‌های سیزده و چهارده (هجدهم و نوزدهم مجموعه) مخصوص تاریخ هنر و معماری ایران شامل هنرهای دستی و تزئینی و نمایشی و آئینی، موسیقی و معماری است. جلد پانزدهم (بیستم مجموعه) به مباحث تاریخ اجتماعی، نظام حقوقی در ایران، ادیان و مذاهب در ایران، طبقات اجتماعی و حیات عامه اختصاص یافته است.
کوشش‌های طراحان و مدیران علمی و اجرایی این اثر بزرگ بر آن مقصود بوده تا اثری «جامع» یا لااقل نسبتاً جامع پدید آورند. بطور کلی این اثر بیست جلدی، بیش از 55 عنوان اصلی و 160 عنوان فرعی و حدود 300 عنوان فرعی‌تر را در بر می‌گیرد. در خلال تحقیق و تدوین این اثر، موضوع‌ها و عناوین فرعی دیگری به نظر رسید که در طرح اولیه وارد شد؛ اما ساختار اصلی طرح تاریخ جامع ایران، همچنان به قوت خود باقی است.
مجموعه قابل توجهی از محققان طراز اول در زمینه‌های تاریخ و فرهنگ و ادب ایران، که در داخل و خارج از کشور مشغول تحقیق و تدریس‌اند، در تحقیق و تدوین این اثر بزرگ مشارکت دارند.

 


 

مشاوران تاریخ جامع ایران
مرحوم ایرج افشار
مرحوم شرف‌الدین خراسانی (شرف)
مرحوم عنایت‌الله رضا
سیدجواد طباطبائی
فتح‌الله مجتبائی


زیر نظر
کاظم موسوی بجنوردی
سرویراستاران دوره ایران باستان
حسن رضایی باغ‌بیدی
محمود جعفری دهقی
سرویراستار دوره اسلامی
صادق سجادی

 

نویسندگان

بخش پیش از اسلام 

1آذرنوش، مسعود28چیت‌ساز، محمدرضا
2آموزگار، ژاله29حصاری، مرتضی
3ادهمی، سیامک30خاچیکیان، مارگارت
4اسماعیل‌پور، ابوالقاسم31خطیبی، ابوالفضل
5ایمان‌پور، محمدتقی32خلیلی‌پور، نازنین
6برجیان، حبیب33دریایی، تورج
7بهرامی کهیش‌نژاد، عسکر34راشدمحصل، محمدتقی
8بینش، تقی35رزمجو، شاهرخ
9پانائینو، آنتونیو36رضا، عنایت‌الله
10جعفری دهقی، شیما37رضایی‌باغ‌بیدی، حسن
11جعفری دهقی، محمود38رفیع‌فر، جلال‌الدین
12جلالی‌مقدم، مسعود39زرشناس، زهره
13چِرِتی، کارلو جیوانو40زرین‌کوب، روزبه
14سیدسجادی، منصور41کِرِینْبروک، فیلیپ
15شکی، منصور42گراتزیا، جوویناتزو
16شلدن، جان43گیزلن، ریکا
17شیرازی، روح‌الله 44مجیدزاده، یوسف
18شیرالی، عادل45مزداپور، کتایون
19طلایی، حسن46مکوندی، لیلا
20فاضلی نشلی، حسن47ملک‌زاده، مهرداد
21فکور، مهرداد48موسوی، علی
22فیروزمندی، بهمن49موسوی، محمد
23قدرت‌دیزجی، مهرداد50مولایی، چنگیز
24قریب، بدرالزمان51میرفخرایی، مهشید
25کالییری، پییر فرانچسکو52نیولی، توماسو
26کامپرتی، مَتِئو 53وهمن، فریدون
27کریمیان، حسن54ویسهوفر، یوزف

 

بخش اسلامی

1آذرنگ، عبدالحسین58روح‌اللهی، حسین
2آراکلوا، ویکتوریا59روح‌فر، زهره
3آژند، یعقوب60رینگنبرگ، پاتریک
4آل داوود، سیدعلی61ساجدی، طهمورث
5آلان، خیرالنساء62سانیکیدزه، گئورکی
6آهنچی، آذر63سجادی، صادق
7آیت‌اللهی، محمدصادق64سلطان‌زاده، حسین
8اتحادیه، منصوره65سلیمی، مینا
9احمدی دستگردی، حوری‌وش66سمسار، محمدحسن
10اسعدی، هومان67سیدتقوی، علیرضا
11اشمیت، رودریگر68سیدی، مهدی
12افتخار، فریبا69شاهدی، مظفر
13افشار، ایرج70شرف عالم، محمد
14افشاری، مهران71شمس، اسماعیل
15امان‌اللهی بهارود، سکندر72شهیدی، یحیی
16امیدسالار، محمود73شیبان، حسین
17امینی، محسن74شیخ‌الحکمایی، عمادالدین
18اورساتی، پائولا75شیرالی، عادل
19بلوکباشی، علی76شیشه‌گر، آرمان
20بوزورث، کلیفورد ادموند77شیلوآ، آمنون
21بهرامیان، علی78صادقی، علی‌اشرف
22بیات، کاوه79طباطبایی، سیدجواد
23پاکتچی، احمد80غازی اوزگودنلی، عثمان
24پروین، ناصرالدین81غلامی، یدالله
25پرهام، سیروس82فاتحی‌نژاد، عنایت‌الله
26پری، جان83فاطمی، ساسان
27پزشک، منوچهر84فلور، ویلم
28پورنادری، حسین85فیروزی، جواد
29پورجوادی، نصرالله86قلندری، حنیف
30پوروش، بیتا87کرامتی، یونس
31پیستور حاتم، آنیا88کرمی‌پور، حمیدرضا
32تاره، مسعود89کریمی، اصغر
33تحویلی، محمدعلی90کوماروف، لیندا
34ترابی طباطبایی، سیدجمال91کوهستانی‌نژاد، مسعود
35جعفری، عبدالقادر92کیوانی، مهدی
36جعفری (قنواتی)، محمد93گازرانی، ساقی
37جلالی پندری، یدالله94لاجوردی، فاطمه
38جمالی، حمیده95مارتین، ونسا
39چیت‌ساز، محمدرضا96متین، پیمان
40حبیبی مظاهری، مسعود97مجتبایی، فتح‌الله
41حسن‌زاده، اسماعیل98مجیدی، عنایت‌الله
42حیران مقدم، حسین99مصحفی، احسان
43خالقی مطلق، جلال100ملامحمد، میرزا
44خضرایی، بابک101موحد، محمدعلی
45دادبه، اصغر102میثمی، سیدحسین
46دالوند، حمیدرضا103میرانصاری، علی
47دفتری، فرهاد104میربابایف
48دیانت، علی‌اکبر105میری، نگین
49راغب، محمد106ناجی، محمدرضا
50ربیعی، منیژه107نایب‌پور، محمد
51رجب‌زاده، هاشم108نصیرالدین اف، عبدالمنان
52رحمانی، روشن109نفیسی، نوشین‌دخت
53رحیم‌لو، یوسف110نیک فهم خوب‌روان، سجاد
54رحیمیان، بهزاد111وثوقی، محمدباقر
55رزم‌آرا، مرتضی112وثیق، منصوره
56رضا، عنایت‌الله113یوسفی‌فر، شهرام
57رضایی باغ‌بیدی، حسن  

 


برچسب‌ها: ادبیات ایران
نظرات (2)
محسن ||
شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1394 ساعت 01:51
با این حساب این خیییییلی کتابه. امیدوارم یک روزی داشته باشمش.
امتیاز: 0 0
پاسخ:
من هم امیدوارم
حالا کم کم نظراتی که در باره این مجموعه داده میشه آخر یادداشت اضافه خواهم کرد.
من که خیلی به یادداشتهایم در باره کتابهایی که اینجا نوشتم مراجعه می کنم و لینک میدم.
اینجا یک مرجع خوبی برای کتابهای شاهنامه ایم شده.
ممنون برای این میزبانی خوب شما
آهید ||
چهارشنبه 31 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 11:25
کتاب جالبی به نظر میاد
من سفارش خرید دادم
************
به منم سر بزنین
من که شما رو لینک کردم
امتیاز: 0 0
پاسخ:
ما هم شما را لینک کرده بودیم.
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد