X
تبلیغات
زولا
یکشنبه 30 مهر‌ماه سال 1396 @ 18:38

یک گل سرخ برای امیلییک گل سرخ برای امیلی

ویلیام فاکنر

برگردان: نجف دریابندری

نشر نیلوفر – چاپ پنجم– 1385 – 245 صفحه  – 2900 تومان

***

کتاب شامل شش داستان کوتاه است:

1 – یک گل سرخ برای امیلی

2 – انبار سوزی

3 – دو سرباز

4 – طلا همیشه نیست

5 – سپتامبر خشک

6 – دیلسی

قلم ویلیام فاکنر به یک طرف و برگردان نجف دریابندری به یک طرف باعث شده که این کتاب خیلی زود خوانده و تمام شود ولی هر از گاهی می خواهید به عقب برگردید و دوباره بعضی از قسمت‌ها را بخوانید. چرا؟ چون متن بسیار مشروح نوشته شده است. هر یک از قهرمانان داستان برای خودشان داستانی دارند که به سادگی نمی‌توان آن‌ها را شناخت. گاهی پایان داستان حدس نمی‌توانید بزنید. ولی خود من این طول و تفصیل‌ها را دوست دارم. کمی از هوای یک صبح از دیلسی می‌خوانم و پیشنهاد می‌کنم که کتاب را بخوانید.

سپیده صبح سرد و بی رمق دمید. دیوار رونده‌ای بود از روشنایی خاکستری که از شمال شرقی آمد و به جای آن که آب شود انگار به ذرات زهرآگین غبار مانندی تجزیه می‌شد که وقتی دیلسی در کلبه را باز کرد و بیرون آمد مثل سوزن توی تنش فرو رفت و از جای نیش آن‌ها نه آب، بلکه چیزی شبیه به روغن نیم ماسیده بیرون می‌زد. ......